VEKALETNAME

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığında, bağlantıları Türkiye hudutları dahilindeki bilcümle Gümrük İdarelerinde Giriş, Çıkış, Transit ve Aktarma işlem ve formalitelerini takip, ifa ve intaca, Gümrük idarelerine şahsım veya firmam adına gelmeye, ordino, konşimento, manifesto, beyanname ve belgeleri imzaya, acentelerden tebdil istemeye, doğabilecek ihtilaflara itiraz ve imzaya, eksper tayinine, tashihi gereken evrakı düzeltmeye, teminat, ardiye ve depozitoları, vergi ve harçları yatırmaya, geri almaya; İzmir Gümrükleri Saymanlık  Müdürlüğüne Gümrük vergi ve resimleri, teminat mektuplarını ve depozitolarını

yatırmaya, teminat mektubu ve supalan nakit iadelerini geri almaya;

 

Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası, Liman İşletmeleri, THY ambarlarında, Merkez Bankası, Kambiyo Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Mıntıka Ticaret ve Kontrol Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Vergi Daireleri ve sair ve resmi daireler nezdinde her türlü işlemi imza ve intaca, İthalatçı ve İhracatçı Birliklerinde şirketimizi tam bir yetki ile temsile, şirket adına kota talep etmeye, kota almaya ve evrakları imzalamaya, malları teslim ve tesellüme, tahmil ve tahliyeye, evrakını imzaya, akreditif, permi, sipariş, taahhütname, transfer formüllerini tanzim, imza ve tahsise, kambiyo iptali formalitelerini imzaya, sigortalarda bilumum evrakı imzalamaya, iptal etmeye, itiraza, ödenecek bilumum tazminatları ahzu kabza, sulh ve ibraya;

 

Fiyat Tescil Dairesindeki işlemleri takip ve evrakını imzaya, şahsım ve firmam adına mübaya edilen her türlü emtiayı teslim ve tesellüme, naklettirmeğe, bankalar nezdinde terhin edip bilcümle muamelesini ikmale, Gümrük vergi

iadelerini talep ve ahzu kabza, mahsup ettirmeye, beyanname ve belgelerini imzaya, Bölge Ticaret Müdürlüğü Kontrol Dairesinde Kontrol Belgelerini almaya, vermeye, Tarım İl Müdürlükleri ve Zirai Karantina Müdürlüklerinde muamelelerini

yapmaya, belgeleri almaya, evrakı imzalamaya, tebliğ ve tebellüğe, Müzeler Müdürlüğünden ihraç edilecek eşyanın muayenesi için eksper talebinde bulunmaya, evrakını imzalamaya;

 

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdindeki işlemlerimizi takip etmeye; müracaat evraklarını ve taahhütnameyi imza etmeye; İthal Lisanslarını (Kota), Dahilde İşleme, İhracatı Teşvik ve Yatırım Teşvik Belgelerini takip etmeye ve elden almaya, tevhide, istirdada ve bu yoldaki her türlü evrakı imzaya, takibi muameleye, yurt dışında her nevi kara deniz taşıtları ve eşyaları ithal etmeye, teslim ve tesellüme, sigorta ettirmeye, hasar, kaza vukuunda ödenecek tazminatları ahzu kabza, makbuz ve ibraname imzaya, dilediği nam ve isme sokmaya, irsaliye kestirmeğe, beyanname imzaya, ait olduğu kambiyo ve gümrük idaresinden çekmeğe fon, aidat, gümrük, ardiye, emanet vesaire yi yatırmaya, geri almaya, vasıtaları adıma kayıt ve tescile, gümrükçe satışı halinde arta kalan paraları almaya, evrakını imzalamaya, Gümrük Müdürlüklerinden 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre düzenlenecek tüm belgeleri almaya ve müracaat evraklarını imzalamaya;

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından hazırlanan E-Birlik Projesi kapsamında sunulan ve net-work ağları kullanılarak İhracat ile ilgili belge ve beyannamelerin elektronik ortamda kabul edilmesi ve onaylanması ile harç ve aidatların aynı teknoloji kullanılarak ödenmesi, ilgili sistemin kullanılması için sistem kullanım esaslarını gösterir taahhütnamelerin imzalanması ve söz konusu sistemin kullanılmasına yarayacak şifre/şifrelerin ve kullanıcı adının benim / bizim adımıza teslim alınmasına yetkili olmak üzere;

 

Konak Vergi Dairesine 3250176535 sicil numarası ile kayıtlı 1372 Sokak No:8/2 Kat:2 UmurİşHanı Çankaya – İZMİR adresinde mukim MERBAY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD ŞTİ personeli;

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ:

HAKKI DEMİR (Karne No : M/35/0003 -TC KİMLİK NO:35044266730)

ZÜHRE TÜRKMENLER (Karne No:M/35/0228 -TC KİMLİK NO: 11533049770)

ÜMİT UÇAN (Karne No : M/35/0370 -TC KİMLİK NO:33823796966)

 

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI:

ŞAHİN ŞENGEZER (Karne No: Y/35/302 -TC KİMLİK NO: 31927996770) -ÖZGÜR ÖZTÜRK (Karne No:Y/35/0332 TC

KİMLİK NO: 24817761398) – YAKUP KAYA (Karne No:Y/35/0588 -TC KİMLİK NO: 45349040874) – İLYAS TOK

(Karne No: Y/35/0669 -TC KİMLİK NO: 24841612536) – GÜNEY YILMAZ (Karne No: Y/35/0517 -TC KİMLİK NO:

37351939932) -OZAN GÜLADA (Karne No: Y/35/0292 – TC KİMLİK NO:24776112538)

 

ŞİRKET PERSONELİ:

D.ALİ ŞENGEZER (TC KİMLİK NO:31939996324) -MUZAFFER ŞENGEZER (TC KİMLİK NO:31933996542) -UĞUR ERDOĞAN

(TC KİMLİK NO:43381103946) -SONER TEKİN (TC KİMLİK NO:32716418428) -R.GÖKHAN TAŞ (TC KİMLİK NO:58705194234) OSMAN

ALTAŞ (TC KİMLİK NO:49222319170) -İBRAHİM ÇINAR (TC KİMLİK NO:56482178348) -ENGİN GÜNAYDIN (TC

KİMLİK NO:33886810456) -ÖZCAN KILIÇ (TC KİMLİK NO:12374208692) -MURAT TOPUZ (TC KİMLİK NO:18185139590) ALPAY

ÖNDEĞER (TC KİMLİK NO:38836851800) -MURAT ŞİMŞİR (TC KİMLİK NO:40291974444) -ALİ KARTAL (TC KİMLİK

NO:54277438134) -SERKAN YENİLMEZ (TC KİMLİK NO: 10102774822) -CİHAN İSPİR (TC KİMLİK NO:29135175148) ALAATTİN

KURU (TC KİMLİK NO:30197054470) -SUZAN KURT (TC KİMLİK NO: 10228649844) -MUSA KÜÇÜCÜK (TC KİMLİK

NO:33517943768) -TANER YAVUZ (TC KİMLİK NO:56398060232) -BİNNUR HATİPOĞLU (TC KİMLİK NO: 35542561382) SİNEM

TÜRKMEN (TC KİMLİK NO: 13588187438) -ASLI DEMİR (TC KİMLİK NO:31912997270) -FUAT KOCAAĞA (TC KİMLİK

NO: 54949107054) -ERCAN ÇAKIRLI (TC KİMLİK NO:23996146774) -YAKUP SERHAT AKAY (TC KİMLİK NO: 29905961124) VOLKAN

ÇIRAK (TC KİMLİK NO:13696527874) -MAHMUT GÜLEN (TC KİMLİK NO:21109737550) -ABDULLAH AKBAĞ (TC

KİMLİK NO:33799315550) – ARİF YAYLA (TC KİMLİK NO:27435496532) ve METİN KARAKUŞ’u (TC KİMLİK NO:23174361388)

DOLAYLI TEMSİL YOLU ile şirketimizi münferiden veya müştereken temsil etmeye SÜRESİZ olmak üzere vekil tayin ettik.

 

VEKİL EDEN : (FİRMA ÜNVANI – VERGİ DAİRE VE NUMARASI – İŞYERİ KANUNİ İKAMETGAH ADRESİ)